Harlem Kids in Chinatown with Kam Mak

Harlem Kids in Chinatown with Kam Mak

By Class 3-206 at PS 154